Przedszkola i Szkoły na JasneJ
Gliwice, dnia 4 stycznia 2017 r.
 

Komunikat
w sprawie przekazywania darowizn na rzecz Stowarzyszenia Akademia Sportowa Gliwice

 
            W związku z licznymi zapytaniami członków Stowarzyszenia Akademia Sportowa Gliwice co do możliwości przekazywania na rzecz Stowarzyszenia ASG darowizn i ewentualnego ich odliczania od podatku dochodowego od osób fizycznych Zarząd Stowarzyszenia wyjaśnia co następuje.
 
            Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. c) Statutu Stowarzyszenia ASG darowizny stanowią jedno ze źródeł powstania majątku stowarzyszenia. Dlatego też każdy może przekazać na rzecz Stowarzyszenia ASG darowiznę wykonując przelew na jego rachunek bankowy.
           
            Stowarzyszenie ASG na obecną chwilę nie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast cele statutowe Stowarzyszenia ASG (wskazane w § 2 ust. 1 Statutu), w całości mieszczą się w sferze działań publicznych określonej w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, a samo stowarzyszenie spełnia kryteria organizacji pozarządowej, określone w art. 3 ust. ww. ustawy. Dlatego też darowizny przekazywane przez osoby fizyczne dla Stowarzyszenia ASG na cele statutowe stowarzyszenia mogą być odliczane od dochodu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w tym przepisie.
 
            Odliczyć od dochodu można tylko takie darowizny pieniężne przekazane na rzecz Stowarzyszenia ASG, które:
  1. zostały wykonane przelewem bankowym na rachunek bankowy stowarzyszenia, oraz
  2. w tytule przelewu podano, że darowizna jest na cele statutowe stowarzyszenia np. „Darowizna na cele upowszechniania kultury fizycznej”.
 
            Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wyjaśniam, że składki członkowskie nie podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, więc wpłaty na rachunek stowarzyszenia dokonane pod tytułem składek członkowskich nie mogą zostać odliczone od dochodu.
 
                                                                                                          Marlena Chlost
                                                          
                                                                                                          Prezes Zarządu
                                                                                  Stowarzyszenia Akademia Sportowa Gliwice
 

Czekamy na Ciebie, na Jasnej!
Kontakt Przedszkola i Szkoły
797 340 599

szkoly.przedszkola@jasna31.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek
8:00 - 17:00
Sobota
8:00 - 17:00