Akademia Młodego Narciarza


Regulamin zajęć przygotowania do sezonu narciarskiego:           
Uczestnicy są zobowiązani do:
- ścisłego przestrzegania regulaminu oraz zarządzeń prowadzącego zajęcia , a także regulaminów miejsc, w których odbywają się
 zajęcia,
- wykonywanie poleceń osoby prowadzącej
- poszanowania innych uczestników zajęć, ich mienia własnego, dbania o wyposażenie i sprzęt sportowy udostępnione do wspólnego
 użytkowania,
- stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,
- informowania prowadzącego zajęcia przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i
 innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń,
- aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
- dbania o porządek na terenie gdzie odbywać się będą zajęcia,
- niezwłocznego zgłaszania prowadzącego zajęcia wszelkich usterek czy uszkodzeń,
- uczestnictwa w odpowiednim obuwiu i stroju sportowym.
Uczestnicy mają prawo do:
- uczestniczenia w organizowanych zajęciach,
- korzystania pod nadzorem prowadzącego zajęcia ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu Organizatora wyłącznie za wiedzą i
  zgodą prowadzącego zajęcia.
- uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony prowadzącego.
- poszanowania swoich poglądów i przekonań,
- korzystania ze sprzętu sportowego udostępnionego podczas zajęć,
- poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć,
Zasady uczestnictwa w zajęciach
- Na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie się przebrać.
- Frekwencja mniejsza niż 5 osób w grupie może spowodować odwołanie zajęć.
- W przypadku nieprzestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych prowadzący ma prawo do usunięcia uczestnika z warsztatów
 sportowych.
- Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do prowadzącego danej grupy.
- Uczestnikiem może być osoba, która złożyła pisemną deklarację (u prowadzącego zajęcia).
- W imieniu zorganizowanej grupy (dotyczy osób pełnoletnich) deklarację składa osoba reprezentująca grupę.

Marek Teliszewski     +48 604 091 180
Adam Wójtowicz        +48 501 263 774
napisz do nas szkolanarciarska@jasna31.pl