Judo KATA GURUMA na JasneJ

 
REGULAMIN ZAJĘĆ JUDO PROWADZONYCH PRZEZ
KATA GURUMA
 
 1. Celem prowadzonych zajęć jest nauka i doskonalenie umiejętności związanych z uprawianiem judo oraz innych sztuk walki.
 2. W zajęciach sportowych organizowanych przez KATA GURUMA, dalej Klub, mogą brać udział tylko członkowie Klubu.
 3. Do zajęć sportowych dopuszcza się tylko tych członków Klubu, którzy mają ważne oświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia zezwalającym na uprawianie judo i mają opłacane na bieżąco składki członkowskie.
 4. Składki członkowskie są stałe oraz niezależne od faktycznych obecności członka Klubu na treningach i wynoszą:
 1. …………. zł/miesiąc przez cały rok (12 miesięcy) w przypadku zadeklarowania przez członka Klubu uczestniczenia w zajęciach raz w tygodniu,
 2. …………. zł/miesiąc przez cały rok (12 miesięcy) w przypadku zadeklarowania przez członka Klubu uczestniczenia w zajęciach dwa razy w tygodniu
 1. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu. Składki w zmienionej wysokości obowiązują od drugiego miesiąca od daty, w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona. Ogłoszenie uchwały następuje poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Klubu oraz tablic informacyjnych przy salach treningowych.
 2. Opłacanie składki odbywa się w formie bezgotówkowej na konto Klubu z adnotacją składka członkowska imię i nazwisko członka Klubu.
 3. Składki członkowskie wnoszone są na konto Klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto Klubu.
 4. Wszelkie środki zgromadzone na koncie Klubu przeznaczane są wyłącznie na działalność Klubu i dysponowane przez Zarząd Klubu.
 5. Rodzice i opiekunowie niepełnoletnich członków Klubu zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń.
 6. Stawienie członka Klubu na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u członka Klubu do uprawiania sportu. O jakichkolwiek zmianach stanu zdrowia członka Klubu uniemożliwiających lub ograniczających uprawianie sportu, członkowie Klubu lub rodzice niepełnoletnich członków Klubu są zobowiązani niezwłocznie poinformować trenera. Czasowa niezdolność do zajęć sportowych nie zwalnia z opłacania składki członkowskiej, ani nie uprawnia do obniżenia jej wysokości.
 7. Rodzice/opiekunowie niepełnoletnich członków Klubu zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza, że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony Klubu, Klub zwolniony jest z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.
 8. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowane instruktora/trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 9. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora/trenera dotyczących zachowania się w trakcie zajęć a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań. W przypadku nie stosowana się do zaleceń prowadzącego zajęcia zawodnik dostaje ustne ostrzeżenie, następnym krokiem jest usunięcie zawodnika z bieżących zajęć i nagany pisemnej z informacją na jaki okres zawodnik zostaje zawieszony, lecz okres ten nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. Zawieszenie zawodnika nie zwalnia go od płacenia składek. Trzecia nagana pisemna jest równoznaczna ze skierowaniem wniosku o usunięcie zawodnika z klubu KATA GURUMA.
 10. O powołaniu zawodnika na zawody sportowe decydować będą następujące warunki: opłacone składki, dyspozycja zawodnika na prowadzonych zajęciach, zaangażowanie na treningach.
 11. Każdy członek Klubu zobowiązuje się do dbania o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty rodzic/opiekun zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą własnego sprzętu używanego przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania, bezpośrednio przed i po nich.
 13. Zaleca się aby uczestnik zajęć sportowych był ubezpieczony. Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie nieszczęśliwe wypadki narażające życie i zdrowie, następstwa kontuzji sportowych, koszty leczenia oraz ratownictwa i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na osobach i mieniu, powstałe w trakcie zajęć sportowych.
 14. Klub i instruktorzy/trenerzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie, czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych organizowanych przez Klub prowadzonych według wszelkich norm i zasad obowiązujących przy prowadzeniu zajęć sportowych.
 15. Za rzeczy pozostawione w szatni Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 16. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie, członek Klubu lub w przypadku niepełnoletnich członków Klubu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić o tym Zarząd Klubu na piśmie najpóźniej do ……………… dnia każdego miesiąca. Pismo można przekazać Trenerowi lub też przesłać na adres Klubu drogą pocztową.
 17. Powyższy regulamin dotyczy wszelkich zajęć sportowych organizowanych przez KATA GURUMA.
 18. Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.

Czekamy na Ciebie, na Jasnej!
Godziny Zajęć Judo:

Środa
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00