Przedszkola i Szkoły na JasneJ


GIMNASTYKA SPORTOWA

GIMNASTYKA SPORTOWA NA JASNEJ to zajcia prowadzone przez trenerw szkoy EwOGIM w ramach programu EwoBabyGim.

EwoBabyGim to forma zaj gimnastycznych, prowadzonych wedug innowacyjnego i rewolucyjnego programu ?10 Stages?, ktry certyfikowany jest przez GR! Zajcia prowadzone s przez wykwalifikowan kadr, ktrej pasj s sporty gimnastyczne. Na tym etapie treningu,kadziemy duy nacisk na oglny rozwj sprawnoci fizycznej ? harmonijny rozwj wszystkich zdolnoci motorycznych. Jest to take czas na nauk podstaw gimnastyki poprzez gry i zabawy. To idealny czas na profilaktyk i korygowanie wszelkich wad postawy, ale te kompleksowe przygotowanie organizmu do ewentualnego zwikszania obcie treningowych

BASEN
Zastanawiasz si czy basen to odpowiednia forma aktywnosci dla Towjego dziecka, podpowiemy Ci: Jasne, e tak!!
Korzyci z nauki pywania s nieprzecenione. Nasze dowiadczenie pozwala nam miao powiedzie: dzieci uczestniczce w zajciach z nauki pywania szybciej nawizuj relacje z rwnienikami, s odwaniejsze i atwiej sobie radz z niepowodzeniami.
Posiadamy niekonwencjonalne rozwizania dedykowane nauce pywania, regulowane dno w zakresie gbokoci 0,10m-1,60 , najnowoczeniejsz technologi uzdatniania wody DAISY (minimalna ilo chloru)-wykluczajca problem wszelkich uczule na tym punkcie.
Dodatkowo rne akcesoria pywackie: kolorowe piki, deski, gbkowe we, hula - hop, zjedalnie, motorwki, dki i wiele innych barwnych akcesoriw pywackich, zachc dzieci do aktywnego udziau w zajciach.

SZACHY
Zajcia szachowe prowadzone s wedug specjalnie opracowanego "Programu Szkolenia" posiadajcego rekomedacje lskiego Zwizku Szachowego.
Program szkolenia jest oparty na precyzyjnie dobrane metody i techniki skorelowane dla uzyskania jak najlepszych wynikw na paszczyznach naukowej, sportowej i psychologicznej. Metody formowania zdolnoci intelektualnych uczniw oparte s o iwczenia na stabilno i podzielno uwagi , wiczenia pamici operacyjnej i wyobrani oraz wiczenia do trenowania mylenia kombinacyjnego, logicznego i twrczego.
Korzyci pynce z nauki gry w szachy to poprawa koncentracji, pamici, mylenia wyobraeniowo-przestrzennego, jak i umiejtno analizy napotkanych problemw. Wszystkie te elementy powoduj uzyskiwanie lepszych wynikw w przyszej nauce oraz pracy zawodowej.
Kadra szkoleniowaskada si z Zawodowych Instruktorw Szachowych posiadajcych uprawnienia nadane przez Ministra Sportu i Turystyki.

JUDO
Co judo daje najmodszym?
Zajcia grupowe, prowadzone po czci w formie gier i zabaw wyrabiaj umiejtnoci wsppracy, zdrowej rywalizacji, przyczyniaj si do prawidowego rozwoju. Ksztatuj charakter, ucz dyscypliny i systematycznoci. Dzieci od najmodszych lat przekonuj si, i to nie sia i ciar, a szybko i zrczno s czynnikami decydujcymi o dziaaniu. Treningi judo stymulujco wpywaj take na fizyczny rozwj najmodszych. Maj na celu poprawny rozwj koordynacji ruchowej, na ktr skada si szereg specyficznych waciwoci: zwinno, zrczno, gibko, czucie przestrzeni oraz pami ruchowa.
Opis zaj
Zajcia rozpoczyna rozgrzewka, majca na celu odpowiednie pobudzenie wiczcych, jak rwnie przygotowanie staww i mini do pracy. Najczciej prowadzona jest w formie zabawy, np. berka. Kolejnym etapem treningu s wiczenia oglnorozwojowe i gimnastyczne, z racjonalnym, dostosowaniem do wieku, dozowaniem obcienia fizycznego.
Maluchy poprzez zabaw poznaj elementy judo, ktrych podstaw jest sztuka mikkiego padania. Umiejtno ta przydatna jest w dalszym rozwoju dziecka, jak rwnie w dorosym yciu.

PIKA NONA
Zapraszamy przedszkolakw do uczestnictwa w zajciach zabawowo-sprawnociowych oraz zabaw z pik wraz z nauk podstaw techniki piki nonej, jak i dzieci w wieku szkolnym do treningw pikarskich poaczonych z wiczeniem sprawnoci oglnej (koordynacja).

Program treningowy dla najmodszych opiera si na wiczeniu koordynacji ruchowej, wiczeniach oglnorozwojojowych jak rwnie dostosowanych do wieku dzieci grach i zabawachruchowych w poczeniu z pik i bez piki. Uczymy dzieci podstawy techniki pikarskiej (prowadzenie piki, podania piki, przyjcia piki oraz wiczenia pozwalajce na lepsze czucie piki). Zajcia ucz najmodszych, systematycznoci i obowizkowoci, rozwijaj pami i oglne zdolnoci poznawcze. Bardzo duy nacisk kladziemy na wiczenia koordynacyjne, oraz wiczenia sprawnociowe co ma wymierny wpyw w korygowaniu wad postawy.


ZAJCIA OGLNOROZWOJEOWE
Nie umiesz si zdecydowa na jakie zajcia zapisa Twoje dziecko?
Zapisz je na zajcia oglnorozwojowe!!
Zajcia oglnorozwojowe to zajcia obejmujce wiczenia w cyklu zmiennym na ciance wspinaczkowej, boulderingu, zajcia na salce fitness oraz na hali sportowej.
S to zajcia prowadzone w rnych formach np.: rozgrzewka oglnorozwojowa, gry zespoowe, wspinaczka, zajcia na pikach... pozwalajcych obudzi w Twoim dziecku nawyk aktywnoci fizycznej w pniejszym wieku.

Czekamy na Ciebie, na Jasnej!
Kontakt Przedszkola i Szkoły
797 340 599

szkoly.przedszkola@jasna31.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek
8:00 - 17:00
Sobota
8:00 - 17:00