Siłownia na JasneJ


Honorujemy


Regulamin siłowni aerobowej w Ośrodku Jasna Sport i Rekreacja
 
 1. Siłownia zlokalizowana jest w Ośrodku Jasna Sport i Rekreacja przy ul. Jasnej 31 w Gliwicach.
 2. Siłownia jest czynna w godzinach otwarcia ośrodka.
 3. Użytkownikiem siłowni mogą być:
  - klienci indywidualni
  - grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia
  - młodzież do 16 lat tylko pod opieką osoby pełnoletniej
  Wszelkie treningi na siłowni odbywają się wyłącznie pod opieką instruktora!
 4. Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp/abonament według obowiązującego cennika. Dowód opłaty należy każdorazowo okazać w recepcji lub instruktorowi przy wejściu na siłownię.
 5. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój sportowy (mężczyzn obowiązuje t-shirt zakrywający ramiona) oraz czyste obuwie sportowe (zmiennie).
 6. Szafki w szatniach otwierane są za pomocą spacjalnych zegarków magnetycznych, które pobierane są w recepcji. Po skończonych zajęciach wszyscy ćwiczący zobowiązani są do zwrócenia zegarków. Kara za zgubienie zegarka wynosi 40,00zł.
 7. Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego PANATTA.
 8. Korzystający z siłowni oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na korzystanie z usług siłowni tj. na korzystanie ze znajdującego się w niej sprzętu. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego korzystający zobowiązany jest poinformować o tym instruktora/obsługę.
 9. Osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na siłownię. Klienci bez powyższych badań ćwiczeń na własną odpowiedzialność.
 10. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne, korekcyjne są zobowiązane do poinformowania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia.
 11. Ze wzglądu na higieną oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które należy położyć na używane w danym momencie stanowisko do ćwiczeć.
 12. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystać,a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi lub innej osobie upoważnionej.
 13. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia cięarów. Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia cięarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć trener powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 14. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, spożywania i używania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, oraz palenia papierosów cwiczenia pod wpływem tych środków jest zakazane. Zakazuje się również wnoszenia i używania przedmiotów niebezpiecznych, urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów komercyjnych wprowadzania zwierząt, wnoszenia szklanych butelek i innych szklanych przedmiotów a także napojów w niezabezpieczonych butelkach.
 15. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń, mogą zostać usunięte z siłowni.
 16. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.
 17. Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzeń, a także nieprzestrzeganiem regulaminów i zaleceń obsługi/instruktora.
 18. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach powinny złożyć go w wyznaczonym miejscu.
 19. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni oraz szatni Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane uzyciem go niezgodnie z instrukcję użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 21. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu siłowni oraz zalecen dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych ? Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług siłowni w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym klienci będą poinformowani w terminie wynikającym z powstałych okoliczności.
 23. Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu informując o tym z tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana Cennika będzie ogłoszona z tygodniowym wyprzedzeniem.
 24. Za rzeczy pozostawione w szafce ośrodek Jasna31 nie odpowiada.

Czekamy na Ciebie, na Jasnej!
Godziny otwarcia siłowni:
Poniedziałek-Piątek
6:00 - 24:00
Sobota i Niedziela
7:00 - 22:00