REGULAMIN OŚRODKA JASNA SPORT I REKREACJA


I. ZASADY OGÓLNE

 
 1. Ośrodek JASNA Sport i Rekreacja (dalej: Ośrodek JASNA) jest obiektem spółki KAR – TEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sienkiewicza 13, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000445008.
 2. Definicje:
  1. Użytkownik - osoba fizyczna przebywająca na terenie Ośrodka JASNA. Użytkownikiem może być osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna niepełnoletnia:
   • które ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów,
   • do 16 roku życia wyłącznie pod nadzorem dorosłego opiekuna,
chyba że inny regulamin regulujący szczegółowo zasady korzystania z obiektów Ośrodka JASNA to wyklucza.
 1. Klient - Użytkownik zamierzający skorzystać z Usług/Towarów Ośrodka JASNA,
 2. Usługa - oferowane przez Ośrodek JASNA świadczenia,
 3. Towary - oferowane przez Ośrodek JASNA rzeczy ruchome, w tym napoje i żywność,
 4. Dokument tożsamości - dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, a także legitymacja zawierająca co najmniej dane w postaci: imienia, nazwiska, adresu zameldowania,
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Ośrodka JASNA, regulujący zasady świadczenia Usług Ośrodka JASNA, udostępniania Towarów przez Ośrodek JASNA, zawierający również zasady przebywania na jego terenie Ośrodka,
 6. Trener/ Instruktor - osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz Ośrodka JASNA, na podstawie zawartej umowy, prowadząca zajęcia/ćwiczenia na terenie Ośrodka,
 7. Kontrahent - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, którego Klientom albo Pracownikom Ośrodek JASNA świadczy Usługi i udostępnia Towary na podstawie zawartej z Kontrahentem umowy,
 8. Pracownik Kontrahenta - osoba fizyczna korzystająca z Usług/Towarów na podstawie umowy z Kontrahentem,
 9. Recepcja - wyznaczone na terenie Ośrodka JASNA miejsce, oznaczone napisem „Recepcja”,
 10. Przedmioty - rzeczy ruchome, w tym gotówka i dokumenty,
 11. Przedmioty wartościowe - Przedmioty o wartości co najmniej 500 (pięćset) złotych, gotówka w kwocie co najmniej 500 (pięćset) złotych, a nadto biżuteria, telefony komórkowe, tablety, laptopy, zegarki bez względu na ich wartość, z wyłączeniem Przedmiotów sportowych,
 12. Przedmioty sportowe - Przedmioty w postaci sprzętu i ubioru sportowego konieczne do wzięcia udziału w treningu/zajęciach/ćwiczeniach, odbywających się na terenie Ośrodka JASNA.
 
 1. Godziny otwarcia Ośrodka JASNA określone są w aktualnej ofercie.
 2. Osoby chcące przebywać na terenie Ośrodka JASNA oraz korzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są zapoznać się z Regulaminem przed wejściem na jego teren. Zakup biletu wstępu/karnetu jest rozumiane jako akceptacja postanowień Regulaminu Ośrodka JANSA Sport i Rekreacja, jak również innych regulaminów i instrukcji obowiązujących w Ośrodku JASNA.
 3. Pracownik Kontrahenta korzystający z Usług Ośrodka JASNA wyraża akceptację niniejszego Regulaminu z chwilą zgłoszenia swojemu Pracodawcy chęci skorzystania z Usług Ośrodka JASNA na podstawie umowy wiążącej Ośrodek JASNA z Kontrahentem.
 4. Każdy Użytkownik Ośrodka JASNA zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie oraz do ich przestrzegania.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminów oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń obsługi, służb porządkowych mogą zostać wyproszone z obiektu Ośrodka JASNA.
 6. Na terenie Ośrodka JASNA obowiązuje całkowity zakaz:
 7. palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
 8. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 9. przebywania zwierząt,
 10. wstępu osób pod wpływem alkoholu oraz osób podejrzewanych o spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających,
 11. w uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić sprzedaży biletu osobie, której zachowanie sugeruje pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 12. handlu i akwizycji przez Podmioty trzecie bez zgody Ośrodka JASNA,

 13. dystrybucji oraz umieszczania materiałów promocyjnych i reklamowych Podmiotów trzecich bez zgody Ośrodka JASNA,
 14. prowadzenia jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Ośrodka JASNA bez jej zgody, w szczególności reklamowanie, polecanie i jakiekolwiek zachęcanie do skorzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych usług Podmiotów trzecich o zbliżonym profilu do Usług Ośrodka JASNA, w tym polegających na świadczeniu usług trenerskich.

 15. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu właściciel Ośrodka JASNA lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
 16. Teren Ośrodka JASNA jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz instrukcji.
 17. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w Ośrodku JASNA zobowiązane są do dokonania rejestracji (w Recepcji Ośrodka JASNA lub poprzez formularz na stronie www.jasna31.pl) i uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem przed zajęciami. Okres ważności wejściówek i karnetów jest określony w ofercie/cenniku.
 18. Osoby chcące wykupić Karnet są zobowiązane do wypełnienia formularza z odpowiednimi oświadczeniami, w których podają swoje dane w celu rejestracji Karnetów, które są spersonalizowane. Ponadto są zobowiązane do wpłaty określonej w cenniku kaucji za wydaną kartę – karnet, która będzie podlegać zwrotowi w przypadku zwrotu karty. Płatności należy dokonać przed pierwszymi zajęciami.
 19. Procedura rejestracji, z czym wiąże się konieczność złożenia oświadczeń na piśmie, dotyczy również Klientów wykupujących wejściówki jednorazowe.
 20. Osoba rejestrująca się lub swoje dziecko/ podopiecznego tym samym oświadcza, że stan zdrowia dziecka/ podopiecznego pozwala na uczestnictwo w wybranych zajęciach, ponadto jest zobowiązana do powiadomienia Pracowników Ośrodka JASNA lub Instruktorów/Trenerów o chorobach, urazach, schorzeniach - uniemożliwiających lub utrudniających udział w danych treningach /ćwiczeniach /zajęciach.
 21. W wyjątkowych sytuacjach Ośrodek JASNA, może odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub osobę Instruktora/Trenera o czym powiadomi Klienta na adres e-mail lub telefonicznie.
 22. Klient ma obowiązek zawiadomić Ośrodek JASNA o anulowaniu lub zmianie dokonanej rezerwacji w terminie co najmniej 24 godzin przed terminem rezerwacji. Przez termin rezerwacji rozumie się datę i godzinę dokonanej rezerwacji. Nie wykonanie powyższego obowiązku będzie skutkować obciążeniem Klienta za dokonaną rezerwację tak jakby została wykorzystana.
 23. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowo - rekreacyjnych zobowiązane są do posiadania czystego i zmiennego obuwia sportowego odpowiedniego do zajęć w których będą brać udział.
 24. Użytkownik może skorzystać bezpłatnie z niestrzeżonych parkingów, oznaczonych i usytuowanych wokół Ośrodka JASNA, jak również z parkingów podziemnych.


II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 
 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody, urazy, kontuzje odniesione przez osoby korzystające z Ośrodka JASNA z powodu:
  1. 
winy Użytkownika, lub
  2. 
stanu zdrowia Użytkownika, lub
  3. 
nieprzestrzegania regulaminów, w tym Regulaminu Ośrodka JASNA, lub
  4. 
niestosowania się do instrukcji i zaleceń wskazanych w regulaminach obowiązujących na terenie Ośrodka JASNA, lub
  5. 
niestosowania się do zaleceń Instruktorów/Trenerów, lub
  6. 
niestosowania się do instrukcji korzystania z pomieszczeń, lub
  7. 
niewłaściwego korzystania ze sprzętów i urządzeń.
 2. Ośrodek JASNA nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, utratę rzeczy, w tym sprzętu sportowego Użytkownika - w przypadku, gdy Użytkownik Ośrodka JASNA nie korzystał z szafki do ich przechowania lub korzystał z szafki, ale jej nie zamknął używając do tego transpondera bądź nie sprawował należytej pieczy nad transponderem, co doprowadziło do wejścia w jego posiadanie osoby nieuprawnionej.
 3. Użytkownik korzystający z Ośrodka JASNA ponosi odpowiedzialność wobec Ośrodka JASNA za wszelkie szkody spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem, w tym w skutek nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, niestosowania się do instrukcji i zaleceń wskazanych w innych regulaminach, niestosowania się do zaleceń Instruktorów/Trenerów lub niewłaściwego korzystania ze sprzętów i urządzeń.
 4. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą mienie Ośrodka JASNA zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub odtworzenia jeżeli naprawa będzie niemożliwa. Za szkody wyrządzone przez grupę odpowiada jej przedstawiciel, a za szkody wyrządzone przez dzieci ich rodzice.
 5. Za zniszczenie bądź zgubienie elementów wyposażenia Ośrodka JASNA obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 6. Użytkownik, który pobrał w Recepcji transponder do szafek jest zobowiązany do jego zwrotu w Recepcji przed opuszczeniem Ośrodka JASNA. W przypadku niewykonania tego obowiązku Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Ośrodkowi JASNA koszt zakupu transpondera.


III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
 1. Administratorem danych osobowych osób zarejestrowanych jest KAR – TEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sienkiewicza 13, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000445008 (dalej: Spółka).
 2. Spółka na podstawie zgody Użytkownika Ośrodka JASNA przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowej rejestracji i udostępnienia Usług oraz przekazuje i powierza ich przetwarzanie Podmiotom trzecim w celu i w zakresie związanym z udostępnieniem Usług.
 3. Spółka oraz Podmioty trzecie, o których mowa w pkt. 2 powyżej, przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmą środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, oraz spełnią wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych.
 4. Spółka oraz Podmioty trzecie, o których mowa w pkt. 2 powyżej, są uprawnione do przetwarzania danych przekazanych przez osoby zarejestrowane wyłącznie w zakresie wskazanym w wyrażonych zgodach.
 5. Spółka oraz Podmioty trzecie, zapewnią staranne zabezpieczenie danych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz kontrole i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
 6. Klienci udostępniający swoje dane w trakcie rejestracji mają prawo do wglądu w swoje dane, a także prawo do ich poprawiania i uzupełniania.
 7. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz z zapisami umowy zawartej pomiędzy Spółką i Podmiotem trzecim.


IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 
 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Klient lub Pracownik Kontrahenta jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia w którym dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji.
 2. 
Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie na adres Spółki wskazany na stronie www.jasna31.pl lub na adres Ośrodka JASNA.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. 
dane składającego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. 
adres do korespondencji: e - mail albo adres zamieszkania,
  3. wskazanie nazwy i typu usługi której reklamacja dotyczy,
  4. 
przedmiot reklamacji,
  5. 
okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w ust 3, które są konieczne do rozpatrzenia reklamacji, Spółka wezwie do uzupełnienia braków reklamacji.
 5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony w ust 2 i 4. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 6. Rozstrzygniecie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane na podany przez Klienta w reklamacji adres do korespondencji.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 1. Regulamin Ośrodka JASNA Sport i Rekreacja oraz odrębne regulaminy obowiązujące na terenie Ośrodka JASNA wraz z instrukcjami - stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Regulamin Ośrodka JASNA oraz wszystkie inne obowiązujące regulaminy dostępne są na stronie www.jasna31.pl oraz w Recepcji. Regulaminy dedykowane obiektom usytuowanym na terenie Ośrodka JASNA znajdują się także w pomieszczeniach, gdzie znajdują się dane urządzenia/ sprzęt albo w salach, gdzie odbywają się dane zajęcia.
 3. Klient lub Spółka mogą wypowiedzieć ramową umowę w przedmiocie Usług/Towarów Spółki z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo do wypowiedzenia umowy przez Klienta może być ograniczone postanowieniami Regulaminu albo innych regulaminów na czas trwania konkretnej usługi z uwagi na jej właściwości oraz na podstawie regulaminów promocyjnych - moment zawarcia umowy rejestracja.
 4. Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług przez Spółkę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt.1 powyżej, w przypadku nawet jednokrotnego naruszenia zasad przez Klienta wskazanych w niniejszym Regulaminie, jak również innych regulaminach obowiązujących w Ośrodku JASNA.
 5. Ośrodek JASNA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych oraz prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych Usług.
 6. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie www.jasna31.pl.
 7. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust 6.
 8. Spółka uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany Regulaminu jeśli nie wypowiedział ramowej umowy w przedmiocie Usług/Towarów Spółki do końca upływu okresu wskazanego w ust 3.
 9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.